Forskningsprosjekt "Samskaping av aktive møteplasser"

Innhold

Det blir gjennomført spørreundersøkelse på Fagerli skole, Hedrum barneskole, Hedrum ungdomsskole og Kvelde skole blant elver på 5.-10. trinn. Informasjon om samtykke er sendt til foresatt i Visma. Undersøkelsen gjennomføres 11. april 2024.

Formål

Det skal bygges en ny møteplass i Hagadumpa i Larvik kommune. For å få kunnskap om slike folkehelsetiltak skal forskningsprosjektet Samskaping av aktive møteplasser studere om etablering av slike møteplasser har betydning for aktivitet og trivsel i nærmiljøet blant barn og unge.

Vi ønsker å undersøke om det å få en ny møteplass kan påvirke hvor aktive barn og ungdom er og hvordan de trives i nærmiljøet. For å finne ut av dette skal vi, i samarbeid med Larvik kommune, gjennomføre to spørreundersøkelser blant elever på 5.-10. trinn på Fagerli skole, Hedrum barneskole, Hedrum ungdomsskole og Kvelde skole. Den førest undersøkelsen finner sted 11. april 2024 (før møteplassen er bygget), mens den andre undersøkelsen vil skje etter at møteplassen er tatt i bruk. Ved å samtykke til deltakelse i prosjektet vil ditt barn/ungdom bidra med viktig kunnskap om hvordan barn og unge i kommunen har det, og om etablering av nye møteplasser bidrar til økt trivsel og aktivitet.

Ansvarlig

Hvem er ansvarlige for gjennomføringen av undersøkelsen?
Dette prosjektet gjennomføres som en del av forskningsprosjektet Samskaping av aktive møteplasser, som ledes av Norges miljø- og biovitenskapelige universitetet (NMBU).

Prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd. Ansvarlige for gjennomføringen er førsteamanuensis Emma Charlott Andersson Nordbø, Institutt for folkehelsevitenskap, NMBU. I tillegg deltar Camilla Ihlebæk,  professor ved Institutt for folkehelsevitenskap, NMBU, i prosjektet. Det samme gjør seniorforsker Elling Bere og stipendiat Guro Amundsen, begge ansatt ved Folkehelseinstituttet.

Deltakelse

Hva innebærer deltagelse i forskningsprosjektet for ditt barn/din ungdom?
Deltakelse innebærer at ditt barn/din ungdom svarer på et digitalt spørreskjema på skolen. Det tar omtrent 20 minutter å gjennomføre spørreundersøkelsen, og alt vil foregå i klasserommet eller annet egnet rom på skolen i løpet av en skoletime. Elevene benytter skolens digitale utstyr (iPad/cromebook). Undersøkelsen gjennomføres 11. april 2024. 

Spørreskjemaet inneholder spørsmål om hva elevene gjør på fritiden, inkludert fysisk aktivitet, skjermaktivitet og transport til og fra skole og fritidsaktiviteter. Videre er vi interessert i å vite mer om hvor fornøyde de er med nærmiljø sitt, hvor trygge de opplever at nærmiljøet er, om de trives og om de har kjennskap til området der møteplassen skal etableres. I tillegg spør vi om kjønn, fødselsmåned, klassetrinn, barnets/ungdommens fødeland, foreldrenes fødeland, planer om høyere utdanning, samt bostedsadresse. Informasjon om bostedsadresse danner grunnlaget for å undersøke avstander til skole, den nye møteplassen som skal etableres og tilgang til grøntarealer, gang- og sykkelvei og fasiliteter i nærmiljøet. Det blir gjennomført en etterundersøkelse i 2025. Denne undersøkelsen vil i tillegg inkludere spørsmål om bruk av den nyetablerte møteplassen.

Samtykke

Det er frivillig å delta
For at elevene skal ha mulighet til å delta i prosjektet må vi ha samtykke fra en foresatt. Informasjon om samtykke er sendt til foresatte på de aktuelle skolene.

Det er helt frivillig å delta i prosjektet, og man kan velge å avstå fra deltakelse uten å oppgi noen grunn. De som ikke ønsker å delta får tildelt andre arbeidsoppgaver når undersøkelsen gjennomføres. Dersom ditt barn/ungdom ombestemmer seg underveis når undersøkelsen pågår kan hen la være å sende inn skjemaet. Du som foresatt kan også når som helst trekke tilbake samtykket om deltakelse uten å oppgi grunn. Dette kan du gjøre ved å kontakte prosjektansvarlig og oppgi eget navn samt elevens skole, klassetrinn, måned eleven er født, og bostedsadresse. Data og personopplysninger som ditt barn har registrert via undersøkelsen vi da bli slettet. Det vil ikke ha noen negative konsekvenser for ditt barn hvis hen ikke vil delta.

Personvern

Ditt personvern – hvordan vi oppbevarer og bruker dine opplysninger
Vi vil bare bruke opplysningene om ditt barn/din ungdom til de formålene vi har fortalt om her. Vi behandler og lagrer alle opplysningene konfidensielt og i samsvar med eksisterende personvernregelverk. Ingen personlige eller identifiserende opplysninger om ditt barn/din ungdom vil komme frem når resultatene fra prosjektet presenteres. Ditt barn/din ungdom vil ikke kunne gjenkjennes utover at vi har studert barn/ungdom i 5.-10. trinn i Larvik kommune. 

Hva skjer med opplysningene når vi avslutter forskningsprosjektet?
Når prosjektet avsluttes 31.12.2027 vil alle data anonymiseres. Det vil si at personopplysninger, inkludert bostedsadresse, slettes. Anonyme data vil bli lagret videre på et sikkert og passordbeskyttet område på NMBUs server.

Rettigheter

Dine og ditt barns/din ungdoms rettigheter
Så lenge ditt barn/din ungdom kan identifiseres i datamaterialet har dere rett til følgende:

  • Å få innsyn i hvilke personopplysninger som er registrert og få utlevert en kopi av
    disse
  • Å få rettet personopplysninger
  • Å få slettet personopplysninger
  • Å sende klage til Datatilsynet om behandlingen av dine personopplysninger

Hva gir oss rett til å behandle personopplysningene om ditt barn/din ungdom?
Vi behandler opplysninger om ditt barn/din ungdom basert på ditt samtykke som foresatt. På oppdrag fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) har personverntjenester for forskning (SIKT) vurdert at behandlingen av personopplysninger i dette prosjektet er i samsvar med personvernregelverket.

Kontaktinformasjon

Hvis du har spørsmål til undersøkelsen, eller ønsker å benytte dine rettigheter, ta kontakt med:

Hvis du har spørsmål knyttet til SIKT – personverntjenester for forskning sin vurdering av prosjektet, kan du ta kontakt med:

 

Med vennlig hilsen

prosjektansvarlig
Emma Charlott Andersson Nordbø
Førsteamanuensis,
Institutt for folkehelsevitenskap, NMBU

Til toppen